Samtal

Samtalet är det viktigaste hjälpmedlet vi har för att kommunicera. Det gäller såväl ledare som medarbetare. Oavsett om temat är vår arbetssituation eller om det handlar om personliga frågor behöver vi reflektera över hur vi ömsesidigt kan bidra till bättre samtal, samtal som ger resultat. 

Stöd i samtal
Jag arbetar ofta med att bistå människor i sina samtal – ibland som medlare, men ofta som hjälpare när individer tycker att de fastnar i missförstånd och tråkig kommunikation. Detta att ha en tredje part med i samtalet kan bidra till att man utvecklar ny samtalsstil och därmed underlättar fortsatt kommunikation.

Medarbetarsamtal
Det många kallar medarbetarsamtal är ett vanligt sätt att strukturera årligen återkommande samtal som handlar om medarbetarens arbetssituation och fortsatta utveckling.Medarbetarsamtalet är ett ovärderligt hjälpmedel för att vidareutveckla verksamheten inom en framgångsrik organisation och se till att man även framdeles har rätt person på rätt plats. Sådana samtal kräver en hög grad av medvetenhet såväl om mål, kvalitetskrav, ekonomi och verksamhet som om samtalsmetodik och kommunikation på olika plan. Om man är chef över tidigare kolleger ställs särskilda krav på tydlighet och medvetenhet. Därför är utbildnings- och träningsinsatser till stor hjälp. 

Om man kompletterar utbildningen för ledare med utbildningsinsatser för medarbetare, ökar möjligheterna att lyckas i ambitionerna. När medarbetarna förstår strukturen och syftet ökar möjligheterna att de förstår vikten av förberedelse och ömsesidighet i samtalen. 

Så fort man aktivt arbetar med goda samtal mellan ledare och medarbetare ökar även möjligheterna att fånga upp konfliktungar eller oroshärdar. Därför är det också väsentligt att komplettera utbildning kring medarbetarsamtal med kunskapshöjande aktiviteter om oenigheter och konflikter. 

Dessa aktiviteter kan också ses som plattformar i ett aktivt och långsiktigt ledarutvecklingsprogram. Exempel på kurser 

Medarbetarsamtal, Utbildningsinsats för ledare 

Syfte 
öka ledares förmåga att planera, genomföra och följa upp medarbetarsamtal. 
öka beredskap och motivation för att satsa tid och energi i samtalen. 

Målgrupp 
Chefer och ledare på alla nivåer 

Innehåll 
Samtalet som verktyg 
Kommunikation med ord, känsla och handling 
En kommunikationsmodell som underlättar förståelsen för vad som händer i ett samtal 
Modell för samtal - trattmodellen 
Innehåll, form och arbetssätt för medarbetarsamtal 
Förberedelsens betydelse 
Träningspass 
Samtal som innehåller känsliga frågor 
Uppföljning av medarbetarsamtal 
Vad händer härnäst? 

Arbetsform 
Utbildningen bygger i stor utsträckning på dialog. Därför är också miljön viktig – och överenskommelser om att behålla personlig information inom kretsen som deltar. Korta föreläsningspass blandas med samtal om innehållet i medarbetarsamtal, erfarenhetsutbyte och träningssituationer. Egna exempel ligger till grund för samtalsträningen, som sker i grupper om tre till fyra personer. Seminariet följs upp med en halvdagsaktivitet där erfarenheter och reflektioner utgör grunden för innehållet. 

Omfattning 
1 dag, 08.00 – 16.00. Uppföljningsaktiviteten är 0,5 dag. 

Dokumentation 
Som kurslitteratur används boken Samtal på jobbet? författad av Kerstin Ljungström, Konsultförlaget 2006. 


Medarbetarsamtal, Utbildningsinsats för medarbetare 

Syfte 
öka medarbetarnas förmåga att dela ansvaret för goda samtal genom att öka förståelsen för samtalens betydelse, innehåll och form. 
bidra till att energin i samtalen hålls hög genom att medarbetarna ser värdet av att själva förbereda sig och aktivt delta. 

Målgrupp 
Samtliga medarbetare. 

Innehåll 
Samtalet som verktyg 
Kommunikation med ord, känsla och handling 
En kommunikationsmodell som underlättar förståelsen för vad som händer i ett samtal 
Modell för samtal - trattmodellen 
Innehåll, form och arbetssätt för medarbetarsamtal 
Förberedelsens betydelse 
Uppföljning av medarbetarsamtal 

Arbetsform 
Utbildningen bygger i stor utsträckning på dialog. Därför är det angeläget att gruppen består av max 25 personer, gärna färre. 
Korta föreläsningspass blandas med samtal om innehållet, erfarenhetsutbyte och enstaka, korta samtalsövningar. 

Omfattning 

0,5 dag, 08.00 – 12.00 eller 13.00 - 17.00. 

Dokumentation 

Som kurslitteratur används boken Samtal på jobbet? författad av Kerstin Ljungström, Konsultförlaget 2006.

“Förutsättningarna för att skapa ett bra möte påverkas av såväl din kunskap om dig själv som din öppenhet mot den du möter”